Skip to main content

Informacje dotyczące strony internetowej

By 22 marca, 2017Bez kategorii

Prawa autorskie

Właścicielem i operatorem strony internetowej www.ogrzewanie-nadmuchowe.pl jest spółka POLSKI KOMFORT Sp. z o.o. z siedzibą w 05- 506 Kolonia Lesznowola, ul. Postępu 22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000165052, kapitał zakładowy 100.000zł, (dalej tylko „operator”).


Operatorowi przysługują wszelkie prawa autorskie dotyczące wszelkich treści zamieszczanych przez niego na stronie www.ogrzewanie-nadmuchowe.pl, włącznie z tekstami, opracowaniem wizualnym strony, wykresami technicznymi, grafiką, wszelkimi materiałami obrazowymi zamieszczonymi na stronie a także doborem i organizacją plików znajdujących się na tej stronie.
Prawa i obowiązki operatora i użytkowników korzystających z tej strony kierują się niniejszym regulaminem korzystania ze strony internetowej www.ogrzewanie-nadmuchowe.pl (dalej tylko „regulamin“). Regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające stronę (dalej tylko „użytkownicy”). Użytkownik akceptuje regulamin poprzez sam fakt otwarcia którejkolwiek strony internetowej operatora lub korzystania w jakikolwiek sposób z jakiejkolwiek informacji zamieszczonej na stronie internetowej operatora. Opublikowanie jakichkolwiek danych lub informacji na stronie www.ogrzewanie-nadmuchowe.pl, za wyjątkiem niniejszego dokumentu, nie ma charakteru czynności prawnej, o ile w konkretnym przypadku nie podano explicite inaczej.

Ochrona informacji

Gromadzenie informacji i ich wykorzystanie

Operator może uwarunkować dostęp do strony www.ogrzewanie-nadmuchowe.pl udzieleniem niektórych danych osobowych użytkownika w myśl ustawy o ochronie danych osobowych i ewentualnie innych przepisów prawa w obowiązujących brzmieniu. W takim przypadku operator będzie obchodził się z tymi danymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Udzielenie danych przez użytkownika jest równoznaczne z explicite wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez operatora.

Przekazywanie danych osobowych

Operator współpracuje z podmiotami, które świadczą na jego rzecz różne usługi. Podmioty te, o ile mają stosowne uprawnienia, mogą operować danymi osobowymi użytkownika, przy czym informacje te wykorzystują tylko w ramach pełnienia swoich obowiązków a nie mogą używać ich do innych celów. Operator nie sprzedaje, nie dokonuje cesji i nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim. Operator jednak zastrzega sobie prawo wykorzystania lub przekazania trzeciej stronie jakiejkolwiek informacji, jeżeli będzie to konieczne ze względu na przestrzeganie przepisów prawnych, ochronę integralności sieci, spełnienie wymagań użytkownika lub przy postępowaniu sądowym i dochodzeniu prowadzonym w interesie publicznym.

Cookies

„Cookies” to informacje, które przekazywane są ze strony internetowej na dysk twardy komputera użytkownika. Umożliwiają one stronie internetowej zapamiętanie ważnych informacji, które ułatwiają użytkownikowi dalsze korzystanie ze strony.
Tak jak większość stron internetowych, również strona operatora korzysta z cookies. Na podstawie anonimowych obiektów danych operator śledzi całkowitą liczbę odwiedzających jego strony.
Jeżeli użytkownik nie chce korzystać z cookies lub jeżeli życzy sobie, aby przeglądarka internetowa poinformowała go o stosowaniu cookies, powinien ustawić w swojej przeglądarce internetowej odpowiednią opcję. W przypadku zablokowania wszystkich cookies przez użytkownika nie będzie on mógł korzystać z niektórych funkcji tej strony.

Linki do innych stron

Na stronach www.ogrzewanie-nadmuchowe.pl podano linki do stron, nad którymi operator nie sprawuje kontroli. Jeżeli użytkownik odwiedzi którąś z tych stron, powinien uzyskać informacje dotyczące zabezpieczenia ochrony danych osobowych. Użytkownik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za procedury i politykę innych podmiotów.

Zmiany w polityce ochrony danych osobowych

Operator zastrzega sobie prawo w jakikolwiek sposób i kiedykolwiek zmieniać swoją politykę ochrony danych osobowych, przy czym aktualne informacje w tym zakresie będą zawsze zamieszczone na tej stronie.

Zachowanie użytkowników

Korzystając z tych stron, użytkownik nie powinien ingerować w bezpieczeństwo strony, nie wolno też wykorzystywać strony do transferu złośliwych plików i podejmować prób dostępu do niepublicznych obszarów strony. Użytkownik ponadto powinien szanować prawa autorskie operatora dotyczące strony.

Odpowiedzialność i jurysdykcja

Ewentualne ryzyko dla użytkownika związane z używaniem tych stron ponosi w pełnym zakresie użytkownik, operator nie ponosi pod tym względem żadnej odpowiedzialności. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z tej strony będą rozstrzygały sądy właściwe miejscowo w Polsce w myśl przepisów prawa Polskiego.
Postanowienia regulaminu, które z jakiegokolwiek powodu stałyby się nieegzekwowane, będą traktowane jako osobne postanowienia, nie wpływające na pozostałe przepisy i ich ważność.

Kody stron trzecich

Na stronie wykorzystano kod spółki Google., który pomagają nam analizować, które części strony odwiedzają internauci i jak zachowują się na stronie.

Oświadczenie dotyczące dostępności

Operator strony internetowej oświadcza, że dąży on do maksymalnej dostępności treści i wszystkich funkcji dla wszystkich użytkowników Internetu.