Skip to main content

Dla instalatorów. Warunki sprzedaży systemów nadmuchowych dystrybuowanych przez Polski Komfort sp. z o.o.

Niniejsze Warunki Sprzedaży Spółki Polski Komfort Sp. z o.o. mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów pomiędzy Spółką a Kupującym, o ile nie postanowiono inaczej. Jakiekolwiek zastrzeżenia wniesione przez Kupującego na piśmie lub zgłoszone w inny sposób nie będę wiążące, o ile nie zostaną zaakceptowane przez Spółkę na piśmie. Przyjmuje się, że Kupujący składając Zamówienie na zakup Towarów Spółki akceptuje postanowienia niniejszych Warunków Sprzedaży Spółki Polski Komfort Sp. z o.o.

1. Definicje

Sprzedający/Spółka – Polski Komfort Sp. z o.o.

Kupujący – Strona składająca Zamówienie

Zamówienie – Wykaz Towarów zamawianych przez Kupującego przesłany do Spółki drogą listowną, lub elektroniczną.

Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – Oświadczenie Spółki o przyjęciu Zamówienia lub faktura pro forma.

Umowa – Umowa Sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Spółką a Kupującym na zasadach określonych w niniejszych Warunkach.

Warunki – Niniejsze Warunki Sprzedaży Spółki Polski Komfort Sp. z o.o.

Towary – Sprzęt lub usługi objęte Zamówieniem.

2. Uwagi ogólne

Spółka zastrzega sobie prawo zmian Warunków. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, wyłączenia w zakresie postanowień niniejszych Warunków będą wiążące dla stron pod warunkiem ich wprowadzenia lub zaakceptowania przez Spółkę na piśmie. Zawarcie Umowy następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Spółkę. Oświadczenie Spółki o przyjęciu Zamówienia wyrażane jest w formie pisemnej tj. listem, lub w drodze elektronicznej (Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia lub faktura pro forma). Do zawarcia Umowy może dojść również w drodze bezwarunkowego potwierdzenia przez Kupującego przyjęcia oferty złożonej przez Spółkę. Dla ustalanie zakresu świadczeń Spółki miarodajna jest treść Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia, faktury pro-forma lub treść oferty Spółki.

3. Zasady sprzedaży

Towary są dostarczane na bazie FCA, włącznie ze standardowym opakowaniem Spółki lub jej dostawców. Na pisemne życzenie Kupującego Towar może być przez Spółkę dostarczony na wskazany przez Kupującego adres za naliczeniem dodatkowej opłaty transportowej. Dostawy powinny być natychmiast kontrolowane pod kątem zewnętrznych oznak uszkodzeń / niekompletności dostawy, a firma transportowa (w przypadku dostawy „do drzwi”) powinna być informowana na piśmie o wszelkich usterkach i zażaleniach. Po upływie trzech dni od daty odbioru/dostawy uważa się, że Kupujący przyjął dostawę potwierdzając zgodność z Zamówieniem. Złożenie reklamacji nie uprawnia do wstrzymania zapłaty za Towar lub jego część.

Ryzyko związane z Towarami (w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru) przechodzi na Kupującego z chwilą dostawy lub kiedy zostaną one przekazane przewoźnikowi Kupującego.

Prawo własności Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty na rzecz Spółki ceny sprzedaży Towarów oraz wszelkich dodatkowych opłat przewidzianych Umową, w całości. Do tej chwili Spółce przysługiwać będzie wyłączne i nieograniczone prawo do rozporządzania Towarami. Tak długo jak prawo własności Towarów przysługuje Spółce Kupujący nie będzie uprawniony do zastawiania lub ustanawiania innych obciążeń w stosunku do Towarów.

4. Ceny

Spółka zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów, które wynikają z konieczności odzwierciedlenia zmian kursów wymiany walut, cen robocizny, materiałów, podatków, ubezpieczenia, kosztów transportu lub innych kosztów niezależnych od Spółki, w okresie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia lecz przed datą przesłania Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. Nowe warunki cenowe zostaną określone w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia lub fakturze pro forma i staną się wiążące dla Kupującego z chwilą dostarczenia Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia lub faktury pro forma.

5. Wycofanie Zamówienia / Rozwiązanie Umowy

Kupujący może wycofać złożone Zamówienie po jego akceptacji przez Spółkę w drodze Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia lub faktury pro forma, jedynie za zgodą Spółki.

Spółka może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszych Warunków , jeżeli Kupujący pomimo pisemnego wezwania przez Spółkę nie przystąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni do naprawiania skutków naruszenia.

Spółka może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających wykonanie Umowy przez okres dłuższy niż 14 dni.

Spółka będzie wykonywać Umowę zgodnie z przepisami BHP. Kupujący dołoży wszelkich starań aby zapewnić Spółce, przy wykonywaniu Umowy, warunki pracy zgodne z przepisami BHP. W przypadku kolizji warunków wykonania prac przez Spółkę w ramach Umowy z tymi przepisami, Spółka zwróci się do Kupującego o usunięcie niezgodności lub umożliwienie wykonania prac w inny sposób, zgodny z przepisami BHP. W przypadku odmowy Kupującego lub niemożności zapewnienia warunków pracy zgodnych z przepisami BHP, Spółka będzie uprawniona do rozwiązania Umowy za 7-dniowym wypowiedzeniem. W takiej sytuacji Spółka zachowuje prawo do wynagrodzenia za wszelkie świadczenia i prace (w tym dostawy) faktycznie wykonane do dnia rozwiązania Umowy. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym czasie za pisemnym porozumieniem między Spółką a Kupującym.

6. Dostawa

a) Okres realizacji dostawy uzależniony jest od daty wystawienia Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia lub faktury pro forma oraz spełnienia przez Kupującego wszystkich warunków, w tym technicznych oraz handlowych, uzgodnionych przy przyjęciu Zamówienia.

b) Daty dostawy określone są przez Spółkę w sposób przybliżony, zgodnie z najlepszą wiedzą i oszacowaniem Sprzedającego i nie mają charakteru wiążącego. Niestosowanie się przez Spółkę do tak wskazanych dat dostaw nie rodzi odpowiedzialności Spółki, niezależnie od przyczyn niezastosowania się.

c) Spółka nie będzie odpowiedzialna za opóźnienia powstałe bezpośrednio lub pośrednio z przyczyn niezależnych od Spółki lub jej dostawców, w szczególności z powodu zrządzeń siły wyższej, działań lub zaniechań Kupującego lub strony trzeciej, przeszkód w transporcie, niedoborów siły roboczej lub materiałów, wadliwych lub niekompletnych dostaw materiałów zamówionych u dostawcy, przerw w dostawie energii elektrycznej lub innych utrudnień w produkcji we własnej fabryce lub u dostawcy Spółki.

d) Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Spółce informacje dotyczące miejsca dostawy i przejazdu samochodów z zamówionym Towarem przed przybliżoną datą dostawy określoną w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia. W braku takiej instrukcji, Kupujący odbierze Towar bezpośrednio z magazynu Spółki lub wskaże miejsce składowania na pierwsze wezwanie Spółki. W przypadku niemożności niezwłocznego odbioru Towaru lub wskazania innego miejsca składowego przez Kupującego, Spółka może wyrazić zgodę na dalsze składowanie Towarów w magazynach Spółki za dodatkową opłatą. W razie zaistnienia takiej sytuacji uznaje się, że Towary zostały Kupującemu wydane i Kupujący przyjął na siebie ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów. Ponadto, z upływem terminu do odbioru Towarów lub wskazania odpowiedniego miejsca ich składowania Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego uiszczenia na rzecz Spółki wszelkich należności z tego tytułu. Towary mogą być dostarczane partiami.

7. Płatność

Wszelkie płatności będą dokonywane przez Kupującego na rzecz Spółki o nazwie Polski Komfort. z o.o., zgodnie z Potwierdzeniem Przyjęcia Zamówienia lub fakturą pro forma w złotych polskich przelewem bankowym na konto bankowe Spółki w wysokości określonej w fakturze, bez żadnych kosztów dla Spółki, opłat za pobranie lub jakichkolwiek innych odliczeń, i w zgodności z warunkami płatności określonymi w Zamówieniu.

W razie opóźnienia Kupującego w dokonaniu płatności z tytułu Umowy na rzecz Spółki, za każdy dzień opóźnienia zostaną naliczone odsetki w wysokości aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych, od kwoty należnej do zapłaty. W razie opóźnienia płatności Spółka jest ponadto uprawniona do wstrzymania i anulowania pozostałych dostaw Towarów do Kupującego.

Przez dokonanie zapłaty rozumie się zaksięgowanie należności z tytułu Umowy na rachunku bankowym Spółki.

Kupujący nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń lub wstrzymywania płatności kwot należnych do zapłaty Spółce bez zgody Spółki.

8. Cesja

Kupujący nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z transakcji bez uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej, której to zgody nie można bezpodstawnie odmówić.

Spółka może dokonać cesji całości lub części praw i obowiązków wynikających z Umowy na dowolny podmiot zależny, podmiot stowarzyszony i podmiot będący jej następcą prawnym. Spółka ma wówczas obowiązek zawiadomienia Kupującego na piśmie o takiej cesji. Spółka może również przekazać wykonanie dowolnego zobowiązania wynikającego z transakcji podmiotowi zależnemu, podmiotowi stowarzyszonemu, podmiotowi będącemu jej następcą prawnym lub innemu podmiotowi powiązanemu ze Spółką. Niezależnie od powyższego, Spółka zastrzega sobie prawo sprzedaży, cesji bądź innego rozporządzenia wierzytelnościami z tytułu sprzedaży Towaru do Kupującego w Polsce.

9. Zamienność

Jeśli, z uwagi na warunki, jakiekolwiek Towary wymienione w Zamówieniu będą niedostępne, zostaną dostarczone zamienniki uważane przez Spółkę za odpowiednie, a w przypadku braku odpowiednich zamienników, po wysłaniu Kupującemu zawiadomienia (niezależnie czy nastąpiło to przed lub po akceptacji Zamówienia), zobowiązania Spółki w kwestii tych zamienników zostaną zawieszone do czasu gdy niedostępne Towary lub odpowiednie zamienniki będę mogły być dostarczone z uwzględnieniem odpowiedniej zmiany cen.

10. Rysunki i teksty

Wszelkie informacje handlowe i/lub techniczne, dane, specyfikacje, rysunki, teksty i inne dokumenty dostarczone przez Spółkę Kupującemu z związku z Umową pozostaną wyłączną własnością Spółki, a Umowa w żadnych okolicznościach nie będzie interpretowana jako przeniesienie obecnych lub przyszłych praw własności intelektualnej lub podobnych praw przez Spółkę na Kupującego. Klient zobowiązuje się traktować wyżej wymienione informacje jako poufne do wyłącznego korzystania przez Kupującego jedynie w związku z realizacją Umowy.

11. Zmiany

W miarę posiadanych możliwości technicznych Spółka może na wniosek Kupującego dokonać zmiany zamówionego Towaru. Ewentualne dodatkowe koszty takiej zmiany będzie ponosił Kupujący. Ponadto, w przypadku gdy przedmiotowa zmiana powodować będzie wydłużenie okresu projektowania lub produkcji zamówionego Towaru, termin jego dostawy ulegnie stosownemu przesunięciu.

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w swoich towarach bez zawiadomienia, w tym towarów już zamówionych, przy założeniu, że nie zostaną zmienione żadne z uzgodnionych z Kupującym szczegóły techniczne mające wpływ na funkcjonalność Towaru.

12. Gwarancja

Spółka udziela Kupującemu gwarancji na Towary opisane w Zamówieniu i wytworzone przez Polski Komfort, jego podmioty zależne lub stowarzyszone na okres osiemnastu miesięcy od daty wysyłki Towarów z magazynu spółki, jednakże nie krócej niż na okres dwunastu miesięcy od daty dostawy Towaru. Spółka gwarantuje, iż Towary będą wolne od wad materiałowych i wad w wykonaniu oraz zapewnia ich poprawną pracę przy założeniu ich normalnego użytkowania i obsługi. W przypadku uznania reklamacji, Spółka dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany, wg własnego uznania, tych części Towarów, które na podstawie badania przeprowadzonego przez Spółkę zostały uznane za wadliwe z powodu nieprawidłowej produkcji, projektu i/lub wadliwych materiałów.

Jeżeli w okresie trwania gwarancji wystąpią wady, Kupujący niezwłocznie powiadomi Spółkę o tym fakcie. W zależności od instrukcji Spółki wada może zostać zdiagnozowana i usunięta w miejscu instalacji Towaru lub innym wskazanym przez Spółkę. W przypadku przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez Spółkę, koszty demontażu, transportu, ubezpieczenia oraz ponownego montażu ponosi Kupujący. W przypadku uznania roszczenia Kupującego naprawione lub wymienione Towary zostaną przesłane Kupującemu, a koszt transportu do magazynu Spółki poniesie Spółka.

Odnośnie Towarów wyprodukowanych i dostarczonych przez inne podmioty niż Polski Komfort, jego podmioty zależne lub stowarzyszone, Spółka przekaże Kupującemu gwarancje producentów (dostawców) tych Towarów, przewidziane umowami kupna zawartymi z tymi producentami (dostawcami), w miarę możliwości udostępniając je przed dostawą Towarów.

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do tych Towarów, które zostały zainstalowane zgodnie z instrukcją obsługi, zwłaszcza w zakresie zastosowania i warunków środowiskowych opisanych w dokumentacji Towarów oraz właściwie obsługiwane. Nadto gwarancja ma zastosowanie do tych Towarów, które są

konserwowane przez serwis fabryczny Spółki lub firmy posiadające stosowną autoryzację serwisową Spółki. Odpowiedzialność Spółki wynikająca z niniejszej gwarancji nie dotyczy Towarów:

A/ w stosunku do których nie została uiszczona w całości cena sprzedaży

B/ które zostały naprawione lub zmienione, bez zgody Spółki

C/ które zostały zainstalowane lub używane w sposób sprzeczny z instrukcją obsługi Spółki lub dla celów niezgodnych z przeznaczeniem.

Spółka nie będzie odpowiedzialna za uszkodzenia wynikające z użytkowania Towarów ani za funkcjonowanie systemu lub części systemu, którego elementem mogą być Towary.

Gwarancja udzielona przez Spółkę nie obejmuje zobowiązania, że Towary będą przydatne do określonego celu, lub że osiągną określone kryteria funkcjonalności.

13. Odpowiedzialność

Spółka nie będzie odpowiedzialna za szkody Kupującego wykraczające poza szkodę rzeczywistą, takie jak utrata zysku, utrata danych, niezrealizowane oszczędności kosztowe lub za inne następcze bądź pośrednie straty lub szkody Kupującego. Łączna odpowiedzialność Spółki z jakiegokolwiek tytułu (w granicach dozwolonych przez prawo) ograniczona jest do wysokości ceny netto za Towary zapłaconej Spółce przez Kupującego.

14. Licencje

Kupujący będzie odpowiadał za uzyskanie i utrzymanie w mocy wszelkich zatwierdzonych licencji importowych oraz dostarczenie wszelkich informacji niezbędnych do uzyskania wymaganych licencji eksportowych. Jednak, w przypadku gdy Spółka nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań lub ich części na mocy Umowy, na skutek nieudzielenia zezwolenia na eksport, licencji lub akceptacji przez Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki lub inny odpowiedni organ lub władze, wówczas Spółka nie będzie traktowana tak, jakby nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, a Umowa będzie uważana za nieważną od początku bez zobowiązań dla którejkolwiek ze stron.

15. Siła wyższa

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią przejaw działania siły wyższej. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragany itd.; b) akty władzy państwowej np. stany wojenne, stany wyjątkowe, embarga, blokady; c) działania wojenne, akty sabotażu, d) strajki, lokauty, e) zamieszki, f) działania władz ustawodawczych lub wykonawczych, g) nieprzewidywalna poważna szkoda dotycząca urządzeń lub wyposażenia Spółki, która istotnie wpływa na zdolności produkcyjne Spółki, h) złe warunki atmosferyczne oraz i) zakłócenia telekomunikacyjne itp.

16. Arbitraż

W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania Umowy, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje mające ma celu polubowne rozwiązanie konfliktu. Jeżeli konflikt nie zostanie rozwiązany w ciągu 30 dni począwszy od daty wezwania do polubownego rozwiązania sporu wydanego na piśmie przez którąkolwiek ze Stron, spór zostaje przedłożony do rozstrzygnięcia przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W czasie postępowania arbitrażowego obydwie Strony będą nadal wykonywać Umowę z wyjątkiem części, która jest przedmiotem arbitrażu. Orzeczenie arbitrów będzie ostateczne. Koszty postępowania arbitrażowego ponosi Strona przegrywająca spór przez sądem. Sąd przy wykonywaniu orzeczenia i rozstrzyganiu sporu będzie stosował prawo polskie. Wyłącza się stosowanie przepisów konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów.

19. Postanowienia dodatkowe

Spółka współpracuje z projektantami/technologami opracowującymi szczegółowe wymagania techniczne i wynagradza ich bez udzielania im praw wyłączności. Ich zadaniem jest promocja i sprzedaż produktów Spółki, w tym również rekomendowanie szczegółowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb konkretnego klienta. Projektanci/technolodzy opracowujący szczegółowe wymagania techniczne mają pełną niezależność w zakresie doboru optymalnego sprzętu dla potrzeb danego przetargu, projektu czy umowy.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędną lub niewłaściwą interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach oraz innych materiałach dotyczących Towarów. Propozycje, porady i wskazania, inne niż zawarte w katalogach, prospektach i materiałach Spółki, będą wykorzystywane przez Kupującego na jego własną odpowiedzialność.

Odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi jest wyłączona za wyjątkiem sprzedaży z udziałem konsumentów.

Ogólne warunki zawierania umów Kupującego, odmienne od niniejszych Warunków, nie są dla Spółki wiążące chyba, że Spółka jednoznacznie w formie pisemnej wyrazi zgodę na ich obowiązywanie.

W razie, gdy którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień Warunków, a takie nieważne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami, które w najbliższy sposób odpowiadają temu samemu zamiarowi. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z treścią Warunków Sprzedaży Spółki Polski Komfort Sp. z o.o.