Skip to main content

Dla instalatorów. Warunki gwarancji systemów POLSKI KOMFORT dla użytkownika końcowego

I. Przedmiot gwarancji oraz zakres terytorialny gwarancji
1. Gwarancja udzielana jest na urządzenia systemu POLSKI KOMFORT zakupione przez nabywcę od Gwaranta i znajdujące się na terytorium Polski, wyspecyfikowane w załączniku nr 1 do karty gwarancyjnej (zwane dalej „urządzeniami” lub w liczbie pojedynczej „urządzeniem”), co zostanie potwierdzone podpisem upoważnionego pracownika Gwaranta. Poza terytorium Polski świadczenia gwarancyjne nie przysługują.
2. Gwarancja przysługuje jedynie w stosunku do urządzeń, które zostały zamontowane i uruchomione przez Gwaranta, co zostało stwierdzone protokołem pierwszego uruchomienia podpisanym przez Gwaranta i nabywcę.
3. Z zastrzeżeniem punktu VIII.1. (postanowienie szczególne odnoszące się do osób niebędących konsumentami), niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

II. Zakres gwarancji
1. Gwarancja obejmuje wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
2. Niniejszą gwarancją nie są objęte takie elementy urządzenia i czynności, jak:
a) czynnik chłodniczy, skropliny, układ zasilania, układ sterowania,
b) elementy zużywalne, takie jak w szczególności: uszczelki, oringi, bezpieczniki, wibroizolatory, zawory Schradera,
c) elementy i czynności eksploatacyjne, takie jak w szczególności: wymiana baterii lub czyszczenie i wymiana filtrów.
3. Niniejszą gwarancją nie są objęte wady fizyczne urządzenia powstałe:
a) wskutek niewłaściwego użytkowania, transportu, przechowywania, montażu, instalacji, czyszczenia lub konserwacji urządzenia, przez co należy rozumieć dokonywanie tych czynności niezgodnie z zasadami określonymi w instrukcji obsługi, montażu oraz serwisowania urządzenia,
b) wskutek uszkodzeń mechanicznych urządzenia,
c) wskutek oddziaływania jakiejkolwiek siły lub czynnika zewnętrznego, w tym także promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, czynników chemicznych lub mechanicznych, wyładowań elektrostatycznych (w szczególności wskutek uderzeń piorunów), ognia, zalania urządzenia oraz działania innych sił przyrody,
d) wskutek zwarcia w instalacji elektrycznej poza urządzeniem, przepięć pochodzących spoza urządzenia,
e) wskutek napraw, przeróbek, montażu lub innych zmian w urządzeniu dokonywanych przez osobę inną niż upoważniony pracownik Gwaranta,
f) wskutek eksploatacji urządzenia poza zakresami parametrów określonymi w instrukcji obsługi oraz montażu, takich jak w szczególności niewłaściwy zakres temperatur, niewłaściwa wilgotność, niewłaściwe napięcie zasilania elektrycznego, , niewłaściwe ciśnienie zasilania gazu, nadmierne nasłonecznienie, nadmierne oddziaływanie siły wiatru,
g) wskutek używania urządzenia łącznie z innymi urządzeniami, nieprzeznaczonymi do takiego łączenia lub też z urządzeniami innymi niż zalecane w dokumentach technicznych producenta urządzenia,
h) wskutek zużycia się elementów zużywalnych, takich jak: uszczelki, bezpieczniki, wibroizolatory, zawory Schradera lub oringi,
i) wskutek dokonania jakiejkolwiek naprawy, przeróbki lub innej zmiany w urządzeniu we własnym zakresie, samodzielnie bądź przez osobę trzecią albo powierzenia wykonania naprawy innej osobie niż upoważniony pracownik Gwaranta,
j) wskutek użycia nieodpowiednich materiałów, płynów, past, przewodów elektrycznych itp., niezgodnych ze wszystkimi częściami normy 378, instrukcjami serwisowymi, instrukcjami montażowymi, kartami zgodności poszczególnych materiałów, np. odnośnie czynnika chłodniczego R410A,
k) gdy zostały stwierdzone naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb, albo zostały one zakryte, co uniemożliwia identyfikację,
l) gdy stwierdzono uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących urządzenia, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację,
m) w przypadku niewykonania uruchomienia pierwszego urządzenia przez Gwaranta,
n) w przypadku niewykonania przeglądów urządzenia zgodnie z punk- tem VII. niniejszej gwarancji.

III. Okres gwarancji
1. Gwarancja jest udzielana, począwszy od daty wydania urządzenia nabywcy, z zastrzeżeniem punktu VII.1. na okresy odpowiednio:
a) urządzenia klimatyzacyjne: tzn. takie, które pracują przez większość roku jako klimatyzacyjne: 3 lata (trzy lata),
b) urządzenia grzewcze: tzn. takie, które pracują przez większość roku jako grzewcze: 3 lata (trzy lata),
c) urządzenia wentylacyjne: 3 lata (trzy lata),
d) części zamienne: biegnie równolegle z okresem pierwotnym gwarancji urządzenia aż do końca trwania tego okresu.

IV. Świadczenia gwarancyjne
1. W razie wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad fizycznych urządzenia, Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego urządzenia lub jego podzespołu.
2. Gwarant w uzgodnieniu z dystrybutorem  może zdecydować, że zamiast naprawy wadliwie działającego urządzenia dokona jego wymiany na urządzenie wolne od wad z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej.
3. Gwarant zobowiązany jest dokonać wymiany urządzenia lub podzespołu, w przypadku gdy usunięcie wady nie jest możliwe. Za wadę rozumie się niesprawność materiału lub błąd montażu powstałe w fabryce producenta.

V. Zgłoszenie reklamacji
1. W celu uzyskania świadczenia gwarancyjnego nabywca ma obowiązek zgłosić wadę na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres Gwaranta.
2. Nabywca powinien zgłosić wadę niezwłocznie po jej wystąpieniu. Wadliwie pracujące urządzenie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi i zwierząt lub wpłynąć na uszkodzenie innych elementów w urządzeniu jak i urządzeniach współzależnych.
3. Zgłoszenie niesprawności winno być w formie pisemnej.
4. Do zgłoszenia wady nabywca zobowiązany jest dołączyć kopię karty gwarancyjnej z częściami zawierającymi następujące informacje:
a) dane urządzenia, takie jak nazwa, typ, model, wielkość, nr seryjny, data nabycia,
b) opisy wykonanych przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z punktem VII. niniejszej gwarancji.
5. W ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia wady Gwarant poinformuje nabywcę o sposobie jej załatwienia.

VI. Wykonanie świadczenia gwarancyjnego
1. Świadczenie gwarancyjne powinno zakończyć się w terminie do 21 roboczych dni od dnia uzyskania dostępu do urządzenia przez Gwaranta.
2. Gwarant podejmuje decyzję o wyborze miejsca świadczenia gwarancyjnego, którym może być:
a) miejsce u nabywcy znajdujące się na terenie Polski, gdzie urządzenie jest zainstalowane,
b) siedziba Gwaranta lub inne miejsce prowadzenia działalności serwisowej przez Gwaranta.
3. Gwarant ma prawo wykonywać świadczenia serwisowe u nabywcy urządzenia, w szczególności gdy waga urządzenia przekracza 15 kg.
4. W przypadku gdy świadczenie gwarancyjne będzie udzielane w miejscu, o którym mowa w punkcie 2 a) powyżej, nabywca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do tego miejsca za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Gwaranta i na koszt Gwaranta. Zwrot urządzenia do nabywcy następuje na koszt Gwaranta.
5. Transport urządzenia powinien odbywać się w opakowaniu zapewniającym bezpieczne warunki transportu dla urządzenia.
6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za dotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej, jeżeli jego działanie zostanie zakłócone nieprzewidzialnymi okolicznościami o charakterze siły wyższej. Dotyczy to również przypadków umówienia naprawy u nabywcy i niemożności jej wykonania, utrudnień dostępu czy braku dostępu do urządzenia.

VII. Przeglądy gwarancyjne
1. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem wykonywania przez Gwaranta przeglądów gwarancyjnych urządzenia. W przypadku niewykonywania przez Gwaranta przeglądów gwarancyjnych urządzenia, okres gwarancji wynosi 1 rok, począwszy od daty wydania urządzenia nabywcy.
2. Przeglądy gwarancyjne powinny być wykonywane nie rzadziej niż co pół roku, począwszy od pierwszego uruchomienia urządzenia, chyba że instrukcja obsługi stanowi o obowiązku częstszego wykonywania przeglądów lub obowiązek taki zostanie wskazany na piśmie przez Gwaranta przed zakupem urządzenia przez nabywcę.
3. Przeglądy gwarancyjne wykonywane przez Gwaranta są odpłatne. Wynagrodzenie Gwaranta z tytułu wykonywanych przeglądów gwarancyjnych określa cennik obowiązujący u Gwaranta w momencie zlecenia przez nabywcę wykonania przeglądu gwarancyjnego.
4. Wykonane przeglądy gwarancyjne są odnotowywane w karcie gwarancyjnej.

VIII. Postanowienia dotyczące wyłącznie nabywców niebędących konsumentami
1. W stosunku do nabywców niebędących konsumentami, rękojmia za wady fizyczne urządzeń zostaje wyłączona. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie ma zastosowania w przypadku, gdy obowiązujące przepisy przewidują bezwzględną odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy, jak również w stosunku do roszczeń nabywców wynikających z przepisów o roszczeniach sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej.
2. W stosunku do nabywców niebędących konsumentami, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, tj. z wyjątkiem winy umyślnej:
a) za szkody, w tym utracone korzyści nabywcy, wynikające z konieczności naprawy urządzenia,
b) za szkody, w tym utracone korzyści nabywcy, wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej urządzenia.